Bidrag från Idrotts­lyftet

Infor­mation angående bidrag från Idrotts­lyftet till ledar­ut­bildning

Nedan­stående infor­mation om bidrag från Idrotts­lyftet gäller all ledar­ut­bildning fr.o.m. våren 2012.

Svenska Fri­id­rotts­för­bundets sty­relse har fast­ställt att ledar­ut­bild­ningen skall utgöra en viktig del av fri­id­rottens satsning på Idottslyftet.

Av den anled­ningen får för­e­ningarna via Idrotts­lyftet föl­jande eko­no­miskt stöd för att sända del­tagare till ledar­ut­bild­ningar arran­gerade av Skånes UC:

Utbildning Omfattning Bidrag
Fri­idrott 7 — 10 år 2 hel­dagar + hem­uppgift 600:- /​ del­tagare
Fri­idrott 10 — 12 år 3 hel­dagar + hem­uppgift 1.400:- /​ del­tagare
Fri­idrott 12 — 14 år 3 hel­dagar + hem­uppgift 1.800:- /​ del­tagare
Ung­domsträ­nar­ut­bildning 14 — 17 år 4 hel­dagar + hem­uppgift 3.200:- /​ del­tagare
- ” -, ny grengrupp 1.000:- /​ del­tagare
För­djup­nings­kurser för ung­domstränare 600:- /​ del­tagare och dag
Fri­id­rottens Orga­ni­sa­tions­ledare 1 heldag 1.000:- /​ del­tagare
- ” - 2 dagar med över­nattning 1.700:- /​ del­tagare
Löp­trä­nings­ut­bildning 1.200:- /​ del­tagare
(Bidrag utgår endast till ledare eller bli­vande ledare)
Unga Ledare Kurshelg 1.200:- /​ del­tagare
Bredd­läger 13 — 14 år 400:- /​ del­tagare
Utveck­lings­träff 15 — 20 år 600:- /​ del­tagare

Utifrån fri­id­rottens ledarsyn rekom­men­deras, att för­e­ningen har ledarteam med minst tre per­soner eller helst fler.

Efter genomförd utbildning sänder Skånes UC in den slut­giltiga del­ta­gar­för­teck­ningen till Svenska Fri­id­rotts­för­bundet.
Utbe­tal­ningen till del­ta­gande för­ening skall sedan ske från Riksid­rotts­för­bundet efter c:a 7 arbets­dagar.

Idrotts­lyftet ger våra skånska för­e­ningar ett ena­stående till­fälle att utbilda sina ledare till en ganska rimlig kostnad.
Tag chansen nu, när till­fälle gives.

Vill du veta mer om Idrotts­lyftet och fri­id­rotten, kan du gå in på Svenska Fri­id­rotts­för­bundets hemsida
www​.fri​idrott​.se och läsa under SFIF Info — Idrotts­lyftet.

Skånes Fri­id­rotts­förbund /​ Skånes UC

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline