Posts by Category: Från Skånes FIF

Årsmötet 2018

Distriktets årsmöte genom­fördes i Lund 1 mars 2018.16 ombud repre­sen­te­rande 11 för­e­ningar var när­va­rande. Roland Ekström valdes till mötesord­fö­rande och Sven Trönne till sek­re­terare Efter genomgång av verk­samhets– och för­valt­nings­be­rät­telse…

Read More

Search