Posts by Category: Från Skånes FIF

Årsmötet 2018

Distriktets årsmöte genom­fördes i Lund 1 mars 2018.16 ombud repre­sen­te­rande 11 för­e­ningar var när­va­rande. Roland Ekström valdes till mötesord­fö­rande och Sven Trönne till sek­re­terare Efter genomgång av verk­samhets– och för­valt­nings­be­rät­telse…

Read More

Skånes Bästa 2017

Skånes Fri­id­rotts­för­bunds hemsida pre­sen­terar för 17:e året 10-​​​​bästa listor för det avslutade fri­id­rottsåret.Lis­torna baseras som vanligt endast på seni­or­pre­sta­tioner även om en del aktiva på lis­torna ännu inte nått seni­or­ålder.…

Read More

Search