Inom­hus­ka­lender

Vete­ran­ka­lender

  • Inga tävlingar
Från Skånes FIF posted by

Info från Fri­id­rotts­för­bundet om täv­lingar — covid-​​19

Täv­lingar i Sverige — tänk små­skaligt, lokalt och ansvars­fullt

Fri­id­rotts­täv­lingar kan genom­föras, utifrån de rikt­linjer som råder just nu:

  • Om det totala antalet per­soner som samlas för och kring arrange­manget (del­tagare, funk­tio­närer och even­tuella åskådare) inte över­skrider 50 per­soner.
  • Om de är små och har ett lokalt upp­tag­nings­område.
  • Om arran­gören avråder från resor med kol­lek­tiv­trafik till och från arrange­manget.
  • Om arran­gören följer samtliga råd från Folk­hälso­myn­dig­heten och inför täv­lingen gör en risk­be­dömning för att minimera risken för smitt­spridning i sam­hället. Här finns FHM:s check­lista för risk­be­dömning av eve­nemang.
  • Om de genomförs utomhus.
  • Om äldre och sårbara per­soner i risk­grupper inte när­varar eller med­verkar (varken som aktiv eller funk­tionär).
  • Om arran­gören tar ansvar för att följa detta och inte äventyra hälsan för del­tagare eller sam­hället.

Vid osä­kerhet eller behov av råd­givning ska Svensk Fri­idrott — i första hand kom­mu­ni­ka­tions­an­svarig eller tävlingsansvarig - kontaktas.

Här finns samlad infor­mation från Folk­hälso­myn­dig­heten.

Comments are closed.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline