Inom­hus­ka­lender

Lång­loppska­lender

Vete­ran­ka­lender

  • Inga tävlingar
Från Skånes FIF posted by

Info till Skånes Fri­id­rotts­för­e­ningar — covid-​​19

Hej!

Som ni alla känner till har rege­ringen på Folk­hälso­myn­dig­hetens rekom­men­da­tioner till­fälligt för­bjudit all­männa sam­man­komster och offentliga till­ställ­ningar över 50 per­soner.

Detta får till följd att många av våra pla­nerade täv­lingar under våren, och even­tuellt även i sommar, måste ställas in. Vi vet inte hur länge det till­fälliga för­budet kommer att gälla vilket ju för­svårar pla­ne­ringen av våra täv­lingar framöver. 

Några arran­görer har ansökt om sanktion för nya datum under hösten. Detta är en möj­lighet som alla för­e­ningar som tvingas ställa in har.  

Ett annat alter­nativ kan vara att arrangera ett vir­tuellt lopp. Svensk Fri­idrott och RaceONE har i dagarna lan­serat en plattform för att arrangera vir­tuella lopp. Tjänsten är gratis. Ni kan läsa mer om den här: https://​www​.raceone​.com/​s​v​-​s​e​/​i​n​f​o​/​p​r​e​s​s​r​e​l​e​a​s​e​-​v​i​r​t​u​e​l​l​a​-​l​o​p​p​?​u​t​m​_​s​o​u​r​c​e​=​f​a​c​e​b​o​o​k​&​a​m​p​;​u​t​m​_​m​e​d​i​u​m​=​c​p​c​&​a​m​p​;​u​t​m​_​c​a​m​p​a​i​g​n​=​s​p​o​n​s​r​a​d​e​I​n​l​a​g​g​-​v​i​r​t​u​e​l​l​a​L​o​p​p​&​a​m​p​;​u​t​m​_​c​o​n​t​e​n​t​=​v​i​r​t​u​e​l​l​a​L​o​p​p​-​2​7​3​-​l​o​o​k​J​o​i​n​R​ace

Vi pla­nerar att genomföra en vide­o­kon­ferens för att dis­kutera den rådande situ­a­tionen med er för­e­ningar under våren. Vi åter­kommer med datum och tid för denna kon­ferens.

I övrigt hän­visar vi alla för­e­ningar till den infor­mation som finns på Svenska Fri­id­rotts­för­bundets hemsida som handlar om Coro­na­vi­ruset: https://​www​.fri​idrott​.se/​f​o​r​b​u​n​d​s​i​n​f​o​/​c​o​r​o​n​a​.​a​spx

Sidan upp­da­teras kon­ti­nu­erligt.

 

Vänliga häls­ningar

Skånes Fri­id­rotts­förbund

 

Telefon: 040 — 600 59 77
Post: Box 5077, 200 71 Malmö

Comments are closed.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline