Inom­hus­ka­lender

Vete­ran­ka­lender

  • Inga tävlingar
Från Skånes FIF posted by

RF:s första analys av för­luster vid inställda täv­lingar

Riksid­rotts­för­bundet har gjort en första pre­li­minär analys av för­luster av inställda arrangemang på grund av coro­na­vi­ruset.
Det gäller perioden mars-​​april och ligger på 500 mil­joner.
Man fort­sätter nu med perioden maj-​​juni — en period då vi inom fri­id­rotten har mycket täv­lingar.
Detta skall ligga til grund för begäran om eko­no­miskt bistånd från stats­mak­terna.

Läs mer här

Comments are closed.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline