Inom­hus­ka­lender

Vete­ran­ka­lender

  • Inga tävlingar
Från Skånes FIF posted by

Skärpta restrik­tioner i Skåne

Vi har alla noterat att FHM har infört skärpta all­männa råd i Skåne från igår och fram till 17 november.

Vad innebär detta för idrotten i region Skåne?

Idrotts­verk­samhet för per­soner födda tidigare än 2005 bör inte genom­föras

ꟷ Gäller träning, matcher och tävling
ꟷ Undantag för verk­samhet som bedrivs av utövare som har idrotts­ut­öv­ningen som yrke, där gäller de all­männa råden fortsatt

Idrotts­verk­samhet för per­soner födda 2005 eller senare
ꟷ Trä­nings­verk­samhet får bedrivas enligt de all­männa råden som gäller i hela landet med föl­jande tillägg
ꟷ idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i trä­ningen så att nära fysiskt kontakt undviks,
ꟷ idrotts­ut­övare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kol­lek­tiv­trafik i samband med sitt idrotts­ut­ö­vande, och
ꟷ idrotts­verk­sam­heter ska i den mån det möjligt genom­föras utomhus.

Smitt­skyddslä­karen i Skåne betonar att det vik­ti­gaste är att undvika idrotts­trä­ningar, matcher, cuper och täv­lingar, sär­skilt sådana som drar del­tagare från andra regioner

Full­ständig infor­mation här: 

https://​www​.folk​halso​myn​dig​heten​.se/​n​y​h​e​t​e​r​-​o​c​h​-​p​r​e​s​s​/​n​y​h​e​t​s​a​r​k​i​v​/​2​0​2​0​/​o​k​t​o​b​e​r​/​b​e​s​l​u​t​-​o​m​-​s​k​a​r​p​t​a​-​a​l​l​m​a​n​n​a​-​r​a​d​-​i​-​s​k​a​n​e​-​l​an/

https://​www​.rfsisu​.se/​s​k​a​n​e​/​N​y​h​e​t​e​r​/​E​g​n​a​n​y​h​e​t​e​r​/​2​0​2​0​/​s​k​a​r​p​t​a​r​e​s​t​r​i​k​t​i​o​n​e​r​i​s​k​a​n​e​-​v​a​d​i​n​n​e​b​a​r​d​e​t​f​o​r​i​d​r​o​t​ten

 

Comments are closed.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline