Allmän infor­mation

Varje år arran­geras Göta­lands­mäs­ter­skapen i fri­idrott inomhus och utomhus för 13–14-åringar. Inom­hus­täv­lingen hålls normalt i början av mars och utom­hus­täv­lingen i början av sep­tember. De distrikt som ingår i Göta­lands­re­gionen och deltar med lag i Göta­lands­mäs­ter­skapen är Ble­kinge, Bohuslän-​​Dal, Göteborg, Halland, Skåne, Småland, Väs­ter­götland och Öster­götland.

På Göta­lands­re­gi­onens hemsida finns infor­mation om datum och plats för stun­dande Göta­lands­mäs­terskap samt gäl­lande regler för både inomhus– och utomhustävlingen. Klicka här för att läsa mer om dessa.

Täv­lingen är dels en indi­vi­duell tävling där Göta­lands­mästare koras i varje gren, men även en lag­tävling där poäng till­räknas laget för pla­ce­ringarna 1–6 i varje gren. Efter avslutad tävling räknas den sam­man­lagda poängen ihop för varje lag och en Göta­lands­mästare i lag­täv­lingen koras.

I Skåne tas varje år lämpliga kval­gränser fram för de grenar som erbjuds vid den kom­mande täv­lingen och pub­li­ceras på Skånes Fri­id­rotts­för­bunds hemsida till­sammans med infor­mation om under vilken tids­period man kan kvala. Tids­pe­rioden är normalt från när respektive säsong börjar fram till ungefär två veckor innan anmälan ska vara inlämnad för täv­lingen.

Under pågående kval­period pub­li­ceras löpande infor­mation om vilka som kvalat i de olika gre­narna och ingår i det pre­li­minära skå­ne­laget. I varje gren är det max. åtta del­tagare som varje lag kan anmäla till täv­lingen, vilket innebär att i det fall då fler än åtta aktiva har kvalat i en gren, så är det de aktiva med de åtta bästa resul­taten, som får repre­sentera Skåne i den grenen.

När kval­pe­rioden är avslutad skickas infor­mation ut till respektive för­ening, som har aktiva vilka kvalat till skå­ne­laget, och de aktiva till­sammans med sina tränare bestämmer då vilka grenar den aktive vill anmäla sig till av de som han/​hon kvalat i. Denna infor­mation skickas sen tillbaka och måste vara lag­le­darna till­handa en vecka innan sista anmäl­ningsdag för Göta­lands­mäs­ter­skapen för att den ska hinna sam­man­ställas.

Till/​från täv­lingen åker laget buss och över­natt­ningen sker beroende på avstånd till arran­ge­rande stad antingen från fredag-​​söndag eller lördag-​​söndag. Infor­mation om tider, upp­hämt­nings­platser och boende för de aktiva pub­li­ceras här på hem­sidan ca 2–3 veckor innan täv­lingen.

Utöver lag­ledare så består ledarstaben av ett antal gren­ledare som hjälper de aktiva i pla­nering och genom­fö­randet av respektive gren vid täv­lingen.

 

 

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline