PM för täv­lingsar­ran­görer i Skåne

Skånes Fri­id­rotts­förbund (SkFIF) sank­tio­nerar:

A.       Bredd­täv­lingar på arena (inomhus och utomhus)

B.       Mindre ung­dom­s­täv­lingar på arena (inomhus och utomhus)

C.      Mindre (lokala) långlopp (terräng, landsväg, gator m m )

D.      Mindre (lokala) sta­fet­täv­lingar (terräng, landsväg, gator m m )

Observera att sanktion skall sökas för alla långlopp — även för de som endast har motions­klasser med eller utan tid­tagning.

Som mindre (lokala) räknas långlopp med för­väntat antal del­tagare mindre än 200 löpare över 17 år och stafett med för­väntat antal del­tagare mindre än 50 lag.

Övriga täv­lingar ­ dvs. natio­nella och inter­na­tio­nella are­na­täv­lingar, större ung­dom­s­täv­lingar och större (natio­nella) långlopp och sta­fet­täv­lingar ­ sank­tio­neras av Svenska Fri­id­rotts­för­bundet (SFIF) — central sanktion.

Sanktion för alla typer av täv­lingar söks i FRIDA — Sv. Fri­id­rotts­för­bundets täv­lings­system på internet. Infor­mation om användning av FRIDA finns på fri​idrott​.se.
SkFIF beviljar distrikts­sanktion direkt i FRIDA. För täv­lingar som skall ha central sanktion gör SkFIF ett utlå­tande i FRIDA innan SFIF behandlar sank­tions­an­sökan.

För att en tävling skall kunna sank­tio­neras av SkFIF krävs att godkänd täv­lings­ledare anges för den aktuella täv­lingen.

Endast resultat från täv­lingar, som är sank­tio­nerade av SFIF eller SkFIF (eller mot­sva­rande utländska förbund), tages upp i aktuell sta­tistik.

Täv­lingar i Skåne-​​distriktet som är sank­tio­nerade av SkFIF eller SFIF redo­visas på distriktets hemsida och i ”Spring i Skåne” (långlopp).

För­ening som erhållit sanktion för tävling av SkFIF eller SFIF har därmed påtagit sig ansvaret för att täv­lingen genomförs helt i enlighet med SFIF:s täv­lings­regler och de övriga bestäm­melser, som anges nedan. Detta är ett villkor för att även i fram­tiden få sanktion för tävling.

Sär­skilt föl­jande bestäm­melser bör upp­märk­sammas (se även SFIF:s Täv­lings­regler 2010-​​års upplaga):

1.     Täv­lingsnamn
Namn på tävling bör väljas så att risken för att sam­man­blandning med annan eta­blerad tävling mini­meras. SkFIF kan för att ge sanktion kräva att täv­lingens namn ändras.

I täv­lingsnamn får ordet ”marathon” eller ”mara” endast ingå under för­ut­sättning att det rör sig om ett lands­vägslopp (terräng eller gräs är alltså inte tillåtna som underlag) med uppmätt sträck­längd (se p.6 nedan).
”Marathon” innebär 42 195 m, ”Halv­ma­rathon” innebär 21 097,5 m och ”Kvarts­ma­rathon”  10 048,75 m (jfr kap. C.8.1.5 och G.4.3).

2.     Sank­tions­avgift
Cenralt sank­tio­nerade långlopp
Lopp med över 10.000 del­tagare över 17 år — 10.000 kr
Övriga lopp — 1.000 kr

Cenralt sank­tio­nerade are­na­täv­lingar
500 kr/​dag

Distrikts­sank­tio­nerade täv­lingar betalar ingen sank­tions­avgift.

3.     Klass­in­delning
För att deltaga i täv­lings­klass krävs att den täv­lande repre­sen­terar en till SFIF ansluten för­ening eller ­ för utländsk täv­lande ­ annat nations­förbund för fri­idrott. En tävling kan inne­hålla flera täv­lings­klasser indelade efter t ex ålder (se nedan).

I långlopp och sta­fet­tävling utanför idrotts­plats kan dessutom anordnas motions­klass, som är öppen för vem som helst obe­roende av even­tuell klubb­till­hö­righet. Motions­klass kan ej ålders­in­delas, däremot kan man t ex ha flera olika sträck­längder att välja på.

Långlopp och sta­fet­tävling utanför idrotts­plats kan omfatta såväl täv­lings­klasser som motions­klass, endast endera av dessa eller enbart allmän klass (jfr kap. C.8.1).

Om såväl täv­lings­klass som motions­klass före­kommer, bör dessa ej ha gemensam start, såvida ej sär­skilda skäl före­ligger (jfr kap. G.4.1.2).

I motions­klass bör ej pris utdelas utifrån pre­station (pla­cering) (jfr kap. D.4.2.1.1).

Vid ålders­klass­in­delning av täv­lande i täv­lings­klass skall SFIF:s ålders­regler följas (jfr kap D 6). Spe­ciellt gäller för vete­raner en indelning i vete­ran­klasser om vardera 5 år med början från 35 år.

4.     Num­mer­lappar
Num­mer­lappar skall utformas i enlighet med gäl­lande inter­na­tio­nella regler. Detta innebär bl.a. föl­jande (för närmare detaljer se kap. E.3.2):

- num­mer­lappens storlek får max­imalt vara 20 x 24 cm
- siff­rorna i numret skall vara minst 10 cm höga
– reklam­texten får vara max­imalt 6 cm hög ovanför start­numret och högst 4 cm nedanför.

5.     Anmälan
För­ening får till tävling endast anmäla person, som får repre­sentera för­e­ningen vid täv­lings­tid­punkten. Om en täv­lande del­tagit i någon fri­id­rotts­tävling under före­gående täv­lingsår, är hon/​han bunden till den för­ening, som hon/​han har repre­sen­terat ända tills even­tuell övergång till ny för­ening har trätt i kraft.
Observera att täv­lande under ett år ej får tävla i DM i en och samma gren och täv­lings­klass i mer än ett distrikt.
För­e­nings­medlem som icke är svensk med­borgare kan behöva täv­lings­till­stånd utfärdat av SFIF enligt regler i D.1.4.

6.     Kon­troll­mätning
Långlopp sank­tio­nerat som marathon eller halv­ma­rathon skall ha täv­lings­sträckans längd kon­trollmätt i förväg av för­bunds­ban­mätare. Även för övriga långlopp ­ sär­skilt sådana som har längdmått (t ex ”-milen”) i namnet ­ rekom­men­deras kon­troll­mätning av för­bunds­ban­mätare. Den ansvarige för­bunds­ban­mä­tarens namn skall anges i resul­tat­listan.
7.     Resul­tat­lista
Arrangör skall ome­delbart (inom 8 dagar) sam­man­ställa och till SFIF samt berörda klubbar, distrikts­förbund och nations­förbund skicka en full­ständig resul­tat­lista för täv­lingen (jfr kap. E.4.16). Resul­tat­listan kan skickas som datafil av stan­dardtyp via e-​​post. Observera att enbart pre­sen­tation av resultat på internet inte kan innebära att detta krav är upp­fyllt, när det gäller are­na­täv­lingar samt långlopp av mäs­ter­skapska­raktär.

Resul­tat­lista på internet skall finnas till­gänglig på ursprunglig adress minst ett år efter genomförd tävling.

Kraven på en full­ständig resul­tat­lista framgår av täv­lings­reg­lerna E:4.16. Tänk sär­skilt på att ange täv­lings­plats, datum, arrangör, ban­mätare vid långlopp, födelseår på de täv­lande (Obs. Detta gäller även lång­loppens täv­lings­klasser), vind­för­hål­lande (are­na­täv­lingar utomhus), red­skapsvikt när andra redskap än seni­or­redskap används.

8.     Rekord
Då världs-​​, europa– eller svenskt rekord för seniorer eller juniorer noteras vid en tävling är arran­gören skyldig att utan anmaning insända full­ständig rekor­dan­mälan till SFIF inom 14 dagar (jfr kap R.4.4). Sär­skild blankett för sådan rekor­dan­mälan kan kan hämtas från SFIF:s hemsida.

Vidare skall vid världs-​​, europa– eller svenskt rekord för seniorer eller juniorer doping­kon­troll genom­föras direkt efter täv­lingen. För svenska rekord gäller att om personal/​utrustning för test saknas vid täv­lingen, skall urinprov ändå lämnas inom 24 timmar på sätt som upp­fyller gäl­lande krav. Kontakt tages lämp­ligen med RF:s doping­patrull i distriktet.

(Då distrikts­rekord noteras vid en tävling ansvarar täv­landes för­ening för att rekor­dan­mälan infordras från täv­lingens arrangör och insändes till SkFIF. Samma blankett som för svenskt rekord användes.)

Arrangör som ej följer ovanstående före­skrifter eller SFIF:s övriga täv­lings­regler ris­kerar att för­verka rätten att i fram­tiden erhålla sanktion för ny tävling!

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline