Från Skånes FIF posted by

Tränar­kon­ferens i Lund 13–14 november

Den 13–14 november ordnar IFK Lund en kva­li­fi­cerad utbild­ningsdag med väl­kända före­drags­hållare som främst är tänkt som för­djupning för junior– och seni­or­tränare, men som har intresse för många andra också. 
 
Trä­nar­da­garna är ett nytt ini­tiativ av arran­gö­rerna för Lun­da­loppet. Vår idé är att hjälpa tränare att bli bättre genom att erbjuda dem kun­skaps­mässig för­djupning på veten­skaplig grund och därmed bättre för­ut­sätt­ningar att uppnå max­imalt resultat.

Syftet med årets Trä­nar­dagar är därför att öka trä­narens förmåga att indi­vi­du­a­lisera träning genom att förstå hur olika indi­vider rea­gerar på olika slags träning. Det kräver för­djupad för­ståelse av vad som händer inuti kroppen när man tränar och om hur olika indi­vi­duella fak­torer påverkar detta. Pro­grammet inne­håller därför för­djupning inom fyra områden som är viktiga i all träning och där för­stå­elsen lätt kan över­föras till prak­tiska tillämp­ningar. Områdena är:

* Kroppens svaga punkter
* Mus­kelupp­byggnad
* Kost för aktiva män­niskor * Tester och mät­ningar

Pro­grammet passar alla tränare med ansvar för indi­vi­du­a­li­sering, såsom tränare på junior‐ och seni­ornivå i alla idrotter, idrotts­lärare och per­sonliga tränare vid gym. 

Plats och tid
Scandic Star Hotell i Lund, Glim­mer­vägen 5, 224 78 Lund

Rum bokas på 046‐285 2500. Spe­ci­alpris för del­tagare: 650.‐ för enkelrum inkl. moms. Ange ”Lun­da­loppets trä­nings­dagar” vid beställ­ningen.
Fredag 13 november 2015 kl. 10‐17 (fika från kl. 9.30)
Lördag 14 november kl. 10‐12 demon­stration i IFK‐hallen

Pris och omfattning

Priset för trä­nar­da­garna 2015 är 1995.‐ kr. Summan fak­tu­reras efter anmälan. I priset ingår:
* före­läs­ningarna
* kon­fe­renskit

* för‐ och efter­mid­dag­s­kaffe

* lunch
* transport från hotellet till IFK‐hallen lördag morgon

OBS! Som fri­id­rotts­klubb i Skåne får ni kraftiga rabatter:
För den första del­ta­garen ger Idrotts­lyftet 500.- ersättning och den andra del­ta­garen från samma klubb går HELT GRATIS.
Se bara till att klubbens namn framgår av fak­tu­re­rings­upp­gif­terna.
 
Kom och lyssna på och dis­kutera med
Pär Her­bertsson, läkare för MFF: Kroppens svaga punkter
Michail Ton­konogi, pro­fessor i hälso– och idrotts­ve­tenskap: Mus­kelupp­byggnad
Jonas Ber­gqvist: Kost för aktiva män­niskor
Michail Ton­konogi: Tester och mätning
Dessutom praktisk demon­stration av tester och mät­ningar
 
Hoppas att vi ses den 13 november!
 
Häls­ningar från IFK Lund
 
Bengt Hansson
Ordf. IFK Lund fri­idrott
0708–148863

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline