Inom­hus­ka­lender

Lång­loppska­lender

Vete­ran­ka­lender

  • Inga tävlingar
Från Skånes FIF posted by

Ulf Agrell min­nesord

Ulf Agrell, hedersle­damot i Skånes Fri­id­rotts­förbund, har efter en kort tids sjukdom gått ur tiden i en ålder av 80 år. Han var fullt verksam med olika uppdrag ända tills det för­sämrade häl­so­till­ståndet blev honom över­mäktig.

I distrikts­för­bundet fick han sitt första uppdrag 1989 som ledamot i dåva­rande sta­tistik– och infor­ma­tions­kom­mittén. Arbetska­pa­ci­teten och dug­lig­heten skulle snabbt växa till fler uppdrag. Två år senare blev han utsedd till vete­ra­n­an­svarig för att sedan 1993 bli vald till sek­re­terare. Den sist­nämnda posten bibehöll han till år 2009. Under åren hade Ulf dock fått för­tro­endet med ytter­ligare uppdrag och vid sin bortgång var han vete­ra­n­an­svarig, ord­fö­rande i vete­ran­kom­mittén och ledamot i täv­lings­kom­mittén utanför arena.

Det var dock långt ifrån allt som Ulf ägnade sig åt för distrikts­för­bundet, Han höll bland annat i hem­sidan, sank­tio­nerade täv­lingar, skötte all sta­tistik och distrikts­rekord samt var del­aktig i upp­rät­tande i täv­lings­program för de kom­mittéer där han var verksam i samt även av distrikts­för­bundets verk­sam­hets­be­rät­telser. Ulf hade kun­skaper som få. Ifall det kom några svår­tolkade frågor gäl­lande stadgar eller regler kunde han snabbt ge klara besked.

Det var inte bara distrikts­för­bundet som hade glädje av Ulf tjänster. Han var ledamot i Svenska Fri­id­rotts­för­bundet vete­ran­kom­mitté sedan 2006 men var redan från 1997 enga­gerad som lag­ledare för det svenska lands­laget vid EM och VM för vete­raner. Ulf fun­gerade ofta som täv­lings­kon­trollant vid de natio­nella mäs­ter­skapen.

För­e­nings­till­hö­rig­heten var Hele­ne­holms IF där fri­id­rottsen­ga­ge­manget startade under 1980-​​talet och han under åren har haft olika uppdrag bland annat som sek­re­terare i lång­lö­par­sek­tionen – men även ledamot i huvud­sty­relsen. De senaste åren har han skött all sta­tistik och upp­da­tering på för­e­ningens hemsida.

Ulf var nu inte bara en ”skriv­bords­män­niska” utan genom­förde många lång– och mara­tonlopp. Det sist­nämnda blev till 66 stycken. Under flera år var han också lång­lopp­stränare under två dagar i veckan.  .

Ulf Agrell var lågmäld till sin person och ville aldrig fram­hålla sig själv. Han utförde alltid sina upp­gifter med stort enga­gemang och stor nog­grannhet. Det han lovade att göra kunde man alltid lita på att det också blev gjort.   

För sina insatser och sitt enga­gemang erhöll han Skånes Fri­id­rotts­för­bunds guld­medalj, Skånes Fri­id­rotts­för­bunds guld­plakett, Skånes Idrotts­för­bunds sil­ver­plakett och Svenska Fri­id­rotts­för­bundets sil­ver­medalj. .

Ulf Agrell lämnar ett stort tomrum efter sig och sak­naden är stor. Vi kommer alltid att minnas honom med glädje och tack­samhet.  

 

Sven Trönne

Hedersle­damot Skånes Fri­id­rotts­förbund

Comments are closed.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline